注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

天天向上

四(7)班的孩子,俗话说“七上八下”,希望继续大家天天向上!

 
 
 

日志

 
 
关于我

我是一个老教丁班的老师,所以把自己的博客中的名字也干脆改成了老丁,但是随着两校合并,我们班升级为三(7)班,因为“7”是我最喜欢的数字,一直以来都当它是幸运数字的,所以我改名叫丁小七,可不是顶小气哦!希望大家齐心合力,天天向上,好好学习!

网易考拉推荐

前后鼻音巩固音节练读  

2011-10-14 12:22:32|  分类: 学习天地 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

        前后鼻音过关已经告一段落,除两个孩子没怎么练读过不了关外,其

他孩子基本上都过去了。但是前后鼻音有很多需要在老师的提醒下才会显

示出不同来,自己平时不太注意。所以下周一周再巩固一个阶段,为以

后的学习打好基础。(1)(2)为周末两天的阅读任务,(3)下周一读,

(4)下周二读,(5)下周三读,(6)下周四读,周五请家长从中抽读,

要让孩子更好的区分前后鼻音。弄清楚以后会受益无穷的。

(1) bān jiā      bān jí      mù bǎn     bàn shān yāo       pān bǐ     pán zi     pàn tú    

mǎn yì     màn yōu yōu     chī fàn    fán nǎo    jī dàn    zǐ dàn    dà dǎn    tán huà   

zàn tàn    lán tiān    lǎnduò    nántí    nánzǐhàn    ɡàn huó    ɡǎn jī   bǐ jiān     kàn jiàn

kàn shū    dà hàn lín lí    hàn shuǐ    jiǎn dān    jiǎn dāo     qiánmiàn    xiàn zài    

xiǎn shì    biàn zi    yào piàn   miàn tiáo    sī niàn    ɡuò nián    yǔ diǎn    fā diàn   

chūn tiān    tián měi    liǎn dàn    duàn liàn    ɡuǎn lǐ    tuán yuán   wēn nuǎn   

nuǎn huo    luàn qī bā zāo   jī ɡuān huā    kuān dà    huān xiào    huān lè    hū huàn

juān kuǎn    kǎo juàn   

(2)yuán quān    xuǎn jǔ    xuǎn zé   zhuǎn shēn    fěn sè   zhuǎn chē   

jiē chuān   jī ɡǔ chuán huā   zuān yán   yàn zi    bàotóushǔcuàn    suān liū liū   

ruǎn miān miān   xiān yàn    wán pí    wán shuǎ    yè wǎn    yáo yuǎn    bēn pǎo  

bēn zǒu    liàn xí běn    mén kǒu    fēn bié    fēn shù     zhēn jiǎ    chén tǔ   

běn lǐnɡ    bèn dàn    pēn shuǐ chí    pén zāi    tiān’ānmén    pīn yīn   mínɡ zì   

nèn lǜ    shù ɡēn     ɡēn suí    kěn qiú    hěn xīn    hěn ɡāo   chénmò   shén huà    

shēn qiǎn    zěn me    sēn lín    bīn bīn yǒu lǐ    lín jū    wǔ cǎi bīn fēn   wèn tí   

nínhǎo   tiān jīn   jǐn kuài   lún zi    jīn tiān    qīn rén  

(3)qín láo    qín fèn    xīn lǐ    xīnbúzàiyān    yīn yuè    yīn’àn    yǐn lù   fù yìn  

dūn xià    lún liú    ɡǔn yuán    kùn nɑn    kùn kǔ    shùnlì    zhǔn què    qún tǐ      

 zhǔn bèi     chǐ cùn   zhú sǔn    zūn shǒu jì lǜ    zī rùn    bái yún    yún duǒ   

cǎi yún    jūn duì    jùn qiào    qún zi    xún zhǎo    jiào xùn    xùn liàn    wéi jīn 

bānɡ mánɡ    bānɡ zhù    pánɡ biān    pànɡ dūn   mánɡ rén    mǎnɡ shé    

 tǎnɡ xià  ɡāo  xìnɡ   xìnɡ  qù      xǐnɡ lái     xìnɡ mínɡ     yīnɡ xiónɡ   lǎo   yīnɡ  

yīnɡ   ɡāi       dā   yìnɡ      

(4)fānɡ fǎ    fānɡ biàn    fǎnɡwèn    dānɡ xīn    dānɡ rán    zǔ dǎnɡ    tānɡ yuán  

 lǎnɡ sònɡ   shuǐ  ɡānɡ    ɡǎnɡ shào   jiàn kānɡ     dǐ  kànɡ   xiānɡ shuǐ   yín hánɡ   

 hánɡ xínɡ    lěnɡ  qì chánɡ jiānɡ    jiǎnɡ lì   dǎ qiānɡ    qiǎnɡ jié    xiānɡ pēn pēn   

xiǎnɡ niàn    xiànɡ liàn    zhǐ zhānɡ hénɡ qī shù bā   shuǐ  kēnɡ    lěnɡ  nuǎn   

zhǎnɡ dà    chénɡ zhǎnɡ    chànɡ ɡē    ɡuān shǎnɡ     shànɡ hǎi    shǎnɡyuè   

dàshēnɡrǎnɡ       táidēnɡ    diǎndēnɡ    děnɡ dài     dà  fēnɡ   fènɡ  huánɡ  

 ɡènɡ  jiā    rànɡbù  

 (5) mènɡ xiǎnɡ    nénɡ  ɡàn    pènɡ  zhuànɡ    pènɡ pènɡ chē    rēnɡ shā bāo   

shēnɡ mǔ   shēnɡ yīn    shènɡ lì    bēn ténɡ   wěn dānɡ   zēnɡ jiā    zhènɡ qián   

chēnɡ sǎn   chēnɡ zàn    chénɡ ɡōnɡ    bīnɡkuài    shēnɡ bìnɡ    shēnɡ rì    

dìnɡ shū jī     dīnɡ zi      jīnɡ chánɡ   jīnɡ yà    nínɡbō    pínɡ’ān    pínɡ ɡuǒ       

   línɡ huó    hónɡlǐnɡjīn     lǐnɡ  dǎo    mínɡ tiān     mínɡliànɡ  tīnɡhuà    tái tóu      

  shuǐ  pínɡ    qīnɡ  cǎo      qǐnɡ kè      yāo   qǐnɡ     qīnɡ  qiāo  qiāo   cénɡjīnɡ  

  (6)cōnɡ minɡ     cǎo  cónɡ     cōnɡ  mánɡ     chōnɡ  fèn      xiànɡ  qián  chōnɡ 

     chónɡ  xīn   máo máochónɡ   dōnɡ xī    dōnɡ tiān    ɡuǒ dònɡ   ɡōnɡjī   

    ɡōnɡ ɡònɡ qì chē    zhōnɡ diǎn    zhònɡhuā      zhǒnɡ lèi    qiónɡ kùn    zǒnɡ lǐ     

    cǎi   hónɡ    nàohōnɡhōnɡ        hónɡ  sè     tiān  kōnɡ     kònɡ  xián    dēnɡ lonɡ      

    nónɡ mín     sōnɡ shù   tōnɡɡuò   értónɡ      xiōnɡkǒu     xiōnɡ měnɡ     zuòyònɡ  

   bènɡbènɡtiàotiào     nào zhōnɡ    

        这些拼音请家长一定要打印出来,在双休日的时候让孩子熟读。下周一开始

带在书包里,方便领读!

  评论这张
 
阅读(482)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018